Indskud og kontingent

Nye medlemmer betaler ved optagelse i Musikforlæggerne et indskud på 5.000 kr., samt kontingent for det igangværende kontingentår. Medlemskabet regnes først fra det tidspunkt, hvor beløbet er modtaget. Indskud kan ikke kræves tilbagebetalt ved medlemskabets ophør.

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der opkræves af sekretariatet inden afholdelse af årets generalforsamling. Medlemmerne kan kun stemme på generalforsamlingen, hvis kontingentet er betalt og pengene indgået på foreningens konto, inden generalforsamlingen går i gang.

Kontingent og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. Kontingentet fastsættes ud fra antal stemmer. Et medlem har minimum én stemme på generalforsamlingen. Et medlem kan opnå højst fem stemmer. Koncernforbundne selskaber kan ligeledes højst opnå samlet fem stemmer.

Antallet af stemmer fastslås ud fra følgende omsætningsinterval:

Kr. 0 – kr. 100.000: 1 stemme
Kr. 100.001 – kr. 250.000: 2 stemmer
Kr. 250.001 – kr. 500.000: 3 stemmer
Kr. 500.001 – kr. 1.000.000: 4 stemmer
Over kr. 1.000.000: 5 stemmer

Et medlems omsætning beregnes ud fra den af medlemmet oplyste omsætning, dvs. indtægter fra Copydan, Koda, NCB, nodesalg, synkroniseringsindtægter mv.

Bestyrelsen udarbejder et skema, hvor alle i denne sammenhæng relevante indtægter anføres. Skemaet sendes til en uvildig person udpeget af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Hver stemme udløser et kontingent på 3.500 kr.