Vedtægter

Vedtægter for Musikforlæggerne i Danmark

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Musikforlæggerne i Danmark. Foreningens engelske navn vil være The Danish Music Publishers Association (forkortet Danish MPA). Dens hjemsted og værneting er København.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser af faglig art og at fremme et loyalt og kollegialt samarbejde mellem medlemmerne.
Foreningen kan – inden for de rammer og begrænsninger, der fastsættes af lovgivningen i Danmark – bindende for sine medlemmer fastsætte regler og bestemmelser vedrørende ensartet optræden i forhold af forretningsmæssig karakter, samt indgå overenskomster med andre organisationer, der har tilknytning til branchen.

§ 3 Medlemskab

Som medlem af Foreningen kan optages enhver dansk domicilerende virksomhed, der driver musikforlagsvirksomhed.

Ansøgning om medlemskab stiles til Foreningens bestyrelse på Foreningens adresse. Bestyrelsen træffer afgørelse om ansøgningen kan imødekommes. Bestyrelsen skal indhente en udtalelse fra foreningens medlemmer før den træffer sin afgørelse. Afslag på optagelse og bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indbringes for Foreningens generalforsamling til endelig afgørelse.
Ansøgning om medlemskab skal indeholde:
1.    Oplysninger om ejerforholdene for det ansøgende forlag.
2.    Dokumentation for omfanget og arten af den virksomhed, som kan begrunde optagelse i Foreningen.
3.    Dokumentation for antallet af ansatte i virksomheden.
4.    Oplysninger om art og omfang af den virksomhed, som eventuelle koncernforbundne selskaber driver samt oplysninger om ejerforholdene i sådanne selskaber.

Foreningens bestyrelse er berettiget til at udbede sig supplerende oplysninger og dokumentation om den ansøgende virksomhed. Afslår virksomheden at fremkomme med de oplysninger og den dokumentation, som bestyrelsen finder nødvendige for at kunne behandle ansøgningen, afslås denne uden, at afslaget kan indbringes for Foreningens generalforsamling.
Ethvert medlem er forpligtet til over for sekretariatet at oplyse mindst én e-mailadresse, hvortil al kommunikation fra Foreningen til medlemmet kan foretages.
Ved optagelse i foreningen skal det ny medlem afgive en skriftlig erklæring om at ville overholde foreningens vedtægter, som de til enhver tid måtte være, og respektere de af foreningen til enhver tid fastsatte regler og bestemmelser og de af foreningen til enhver tid indgåede overenskomster, jf. § 2, samt at ville medvirke til fremme af foreningens formål. Bestyrelsen kan kræve, at medlemmerne dokumenterer, at de opretholder deres udgivervirksomhed.
Ved optagelse i foreningen betales det til enhver tid gældende indskud samt et af generalforsamlingen fastsat kontingent for det igangværende kontingentår. Medlemskabet regnes først fra det tidspunkt, hvor beløbet er modtaget. Indskud kan ikke kræves tilbagebetalt ved medlemskabets ophør.

§ 4 Medlemsrettigheder og –pligter
Medlemmer opnår rettigheder og er forpligtet som medlemmer ved betaling af indskud og første års kontingent.
Retten til at ansøge om og få andel i midler fra forvaltningsorganisationer, jævnfør § 6, indtræder dog først efter 12 måneders medlemskab.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for Foreningens forpligtelser, men for disse hæfter alene Foreningens formue, som den til enhver tid måtte være.

§ 5 Ophør af medlemskab
Ethvert medlemskab er baseret på de oplysninger, der for foreningen lå til grund ved optagelsen eller ved senere oplyste ændringer. Enhver ændring af indehaverforhold hos et medlem, f.eks. i anledning af dødsfald, optagelse af medindehaver, forretningsoverdragelse, derunder omdannelse til selskabsform, eller ændrede ejerforhold til det eller de selskaber eller virksomheder, der måtte eje det pågældende medlem, skal derfor straks anmeldes til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør herefter, om medlemmet under de nu kendte, men ændrede forhold kan bevare det hidtidige medlemskab. Ved en påtænkt ændring af indehaverforhold kan vedkommende medlem kræve en forhåndsudtalelse fra bestyrelsen om, hvorvidt medlemskabet kan bevares.

En generalforsamling kan med det flertal, der fremgår af § 9, stk. 3, ekskludere et medlem, hvis
1.    medlemmet ophører med at drive musikforlag, eller
2.    forlagets domicil flyttes uden for Danmark, eller
3.    medlemmet misligholder eller undlader at opfylde sine medlemsforpligtelser, eller
4.    der kan påpeges forhold af faglig eller økonomisk art, f.eks. på baggrund af ændret ejerskab, som medfører, at der med føje kan rejses indvendinger imod den pågældendes fortsatte medlemskab, eller
5.    medlemmet modarbejder foreningens formål og/eller faglige interesser, herunder ved illoyal optræden i forhold til foreningen eller andre medlemmer.
.
Beslutning om eksklusion sker på grundlag af en indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen er beføjet til over for medlemmer at påtale overtrædelser, som muligt kan føre til eksklusion.
Et medlem, som er indstillet til eksklusion, har ret til at være til stede og til at udtale sig på den generalforsamling, hvor indstillingen behandles, og har i dette spørgsmål samme stemmeret, som medlemmet ordinært ville have haft, hvis indstillingen om eksklusion havde drejet sig om et andet medlem.
Såfremt et medlem ikke rettidigt betaler medlemskontingent, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet, såfremt kontingentet ikke er betalt efter udløbet af en 14-dages påkravsfrist. Er et medlem ekskluderet på baggrund af manglende rettidig betaling, kan medlemmet alene på ny opnå medlemskab, såfremt betingelserne i § 3 er opfyldt.
Udmeldelse kan kun ske ved anbefalet brev til foreningens formand med mindst 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Ophører medlemsretten, uanset af hvilken grund, fortaber medlemmet enhver ret til andel i Foreningens formue.

§ 6 Midler fra forvaltningsorganisationer
Foreningen modtager midler hidrørende fra aftaler med forvaltningsorganisationer og viderefordeler disse midler til medlemmerne efter regler hvilende på objektive kriterier.
Foreningen er berettiget til at fradrage en andel af de modtagne midler til dækning af dens udgifter i forbindelse med administrationen af midlerne i henhold til indgåede aftaler.
Nettoprovenuet af midlerne fordeles til medlemmerne efter ansøgning. De midler, der i henhold til aftaler skal henstå i en længere periode til imødegåelse af evt. udefra kommende krav, hensættes på de enkelte medlemmers konti som disses ejendom, indtil udbetaling kan finde sted.
Foreningens regler for fordeling af dens andel af KODAs nationale midler skal være i overensstemmelsen med de nærmere bestemmelser, som fastsættes af KODAs Bestyrelse.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og skal indeholde følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Beretning om foreningens virksomhed.
3.    Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4.    Valg af bestyrelse på 4 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på skift for 2 år ad gangen.
5.    Valg af 1 suppleant. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.
6.    Valg af revisorer, jf. § 14
7.    Fastsættelse af kontingent og indskud.
8.    Forslag fra medlemmerne. Sådanne forslag skal være sekretæren i hænde senest den 15. marts og skal tilsendes medlemmerne inden generalforsamlingen.
9.    Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når foreningens formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af medlemmer af foreningen forlanger det. Forlangendet skal være ledsaget af forslag til dagsorden.

Generalforsamlinger indkaldes med 2 ugers varsel.

Ethvert medlem har møde- og taleret på generalforsamlingerne. Medlemmet kan møde ved den eller de ansvarlige indehavere, ved formanden for bestyrelsen eller – efter anmeldelse – ved en direktør eller prokurist. Derudover kan et medlem medbringe en rådgiver.
Som medlemmer til bestyrelsen kan alene vælges personer, der på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er ejer af eller ansat af en virksomhed, der er medlem af Foreningen. Såfremt personens ejerforhold eller ansættelsesforhold ændrer sig i løbet af en valgperiode, bevarer personen sin plads i bestyrelsen valgperioden ud.
Generalforsamlingen vælger først bestyrelsens formand. Herefter vælges de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Dernæst vælges suppleanten.
Den valgte formand er automatisk medlem af KODAs bestyrelse. De øvrige repræsentanter i såvel KODAs som Copydans bestyrelse skal være medlemmer af såvel foreningens bestyrelse som foreningen og vælges internt af bestyrelsen.

Fuldmagt kan gives til et andet medlem, forudsat at det pågældende medlem er stemmeberettiget. Et medlem kan højst møde med to fuldmagter. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke udøve stemmeret eller afgive stemme ved fuldmagt for andre medlemmer.

§ 8 Quorum og stemmeregler
En generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet er bestemt i vedtægterne.

Til vedtagelse om et medlems optagelse, eksklusion, ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves, at punktet er optaget på generalforsamlingens dagsorden, og at forslaget vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Hvis et sådant forslag alene opnår almindeligt simpelt flertal, kan forslaget genfremsættes på en ny, ekstraordinær generalforsamling tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling skal nøje angive forslaget og dets behandling på den første generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Et medlem har minimum én stemme på generalforsamlingen. Et medlem kan opnå højst fem stemmer. Koncernforbundne selskaber kan ligeledes højst opnå samlet fem stemmer. Antallet af stemmer fastslås ud fra følgende omsætningsinterval:

Kr. 0 – kr. 100.000        1 stemme
Kr. 100.001 – kr. 250.000    2 stemmer
Kr. 250.001 – kr. 500.000    3 stemmer
Kr. 500.001 – kr. 1.000.000    4 stemmer
Over kr. 1.000.000        5 stemmer

Et medlems omsætning beregnes ud fra den af medlemmet oplyste omsætning, dvs. indtægter fra Copydan, KODA, NCB, nodesalg, synkroniseringsindtægter mv. Bestyrelsen udarbejder et skema, hvor alle i denne sammenhæng relevante indtægter anføres. Skemaet sendes til en uvildig person udpeget af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Såfremt skemaet ikke er denne person i hænde indenfor fristen, vil medlemmet alene have 1 stemme på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan forlange revisorpåtegning på omsætningsskemaet.
Over forløbet af generalforsamlinger føres referat, der underskrives af dirigenten og foreningens formand. Referatet udsendes til medlemmerne senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 9 Indskud og kontingent
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der opkræves af bestyrelsen. Kontingent og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. Kontingentet fastsættes ud fra antal stemmer. Koncernforbundne selskaber, som allerede har opnået max. antal stemmer, betaler tillige et årligt kontingent for andre koncernforbundne selskaber, uanset at disse ikke som følge af § 8 kan opnå stemmeret. Et medlem, der, jf. ovenstående, er berettiget til flere stemmer, har ret til at fravælge et ønsket antal stemmer for at betale mindre i kontingent. Bestyrelsen kan opkræve a conto-kontingent for et kalenderår frem til en ordinær generalforsamlings afholdelse.

§ 10 Medlemsmøder
Foreningens bestyrelse indkalder til mindst 2 medlemsmøder om året. På medlemsmøder kan drøftes forhold, der har betydning for eller forbindelse til foreningen. Afstemninger eller tilkendegivelser på medlemsmøder er kun vejledende for bestyrelsen.
Medlemmer, der ønsker foreningsanliggender definitivt afgjort, er henvist til at lade sådanne anliggender behandle på en generalforsamling.

§ 11 Bestyrelsen
Foreningens arbejde ledes af bestyrelsen, således som den er valgt af generalforsamlingen, jf. § 7. Bestyrelsesformanden vælges på general-forsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og 2 menige medlemmer. Såfremt foreningen ikke har en ansat sekretær, konstitueres ét af de menige medlemmer som kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, og den træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Suppleanten har møde- og taleret til bestyrelsens møder, men suppleanten har ikke stemmeret til møderne.

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem midlertidigt eller permanent er forhindret i at varetage sit hverv, indtræder suppleanten i bestyrelsen, indtil medlemmet igen kan varetage sit hverv.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale.

Bestyrelsen er forpligtet til løbende at holde foreningens medlemmer orienteret om foreningens arbejde og kan nedsætte arbejdsudvalg blandt medlemmerne til forberedelse og behandling af særlige spørgsmål. Bestyrelsen skal ved sammensætningen af arbejdsudvalg tage hensyn til medlemmernes særlige kompetencer og kan lægge spørgsmålet om nedsættelsen af arbejdsudvalg ud til drøftelse på et medlemsmøde.
Bestyrelsen og suppleanten modtager et rimeligt vederlag i forhold til den arbejdsindsats, den har udøvet i et givent år.

§ 12 Tegning
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller, i dennes forfald, af næstformanden samt et bestyrelsesmedlem.

§ 13 Tavshedspligt
Foreningens medlemmer har tavshedspligt over for alle uvedkommende vedrørende forhandlingerne på generalforsamlinger og medlemsmøder og de dér trufne beslutninger. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af Foreningen.

§ 14 Regnskabsår, regnskabsaflæggelse og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet, omfattende driftsregnskab og status, skal foreligge i revideret stand, så det kan udsendes med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Regnskabet undergives regnskabsmæssig revision af en statsautoriseret revisor såvel som kritisk revision af en revisor valgt blandt medlemmerne. Begge revisorer vælges på den ordinære generalforsamling.

§ 15 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling efter afstemningsreglerne i § 8, stk. 3.
På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning besluttes, træffes der samtidig beslutning om, hvad der skal ske med foreningens formue.

§ 16 Tvister
Enhver tvist mellem Parterne, der udspringer af eller har tilknytning til denne vedtægt eller dens ophør, afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som valgt værneting.

Godkendt på medlemsmødet den 4. oktober 1973.
Ændret den 21. maj 1986, den 7. februar 1989, den 31. maj 2000, den 23. april 2002, den 28. april 2005, den 26. april 2006, den 24. april 2008, den 27. april 2010, den 19. april 2012, den 28. april 2014 og den 1. oktober 2015.